Motion Laboratory

| About | News | Contents | Projects | Publications |
Director
2016 current members
 • Y. YAZAKI [M]
 • R. KITAMURA
 • K. KIMOTO
 • R. TANAKA
 • S. TOMITA
 • S. NAKADAIRA
 • T. HIRAI
 • C. HONDA
 • K. MORI
 • K. YADORI
 • H. YAMAMOTO
2015
 • Taiki ICHIDA
 • Shun UEFUJI
 • Keisuke SUMIDA
 • Shota TAGUCHI
 • Yasuhiro TOMIMASU
 • Tomoko NISHIJIMA
 • Tetsutoshi NOMURA
 • Noritaka FUJITA
2014
 • Ryosuke KONISHI
 • Misato NISHIZAWA
 • Ryo WATANABE
 • Sosuke KOMORI
 • Kyosuke JIMU
 • Mio TOKUDA
 • Akiro NAKAHIGASHI
 • Yuho YAZAKI
 • Tomo KADOKAWA
2013
 • Yosuke IJIMA
 • Maiku TATEKAWA
 • Keisuke TSUDA
 • Yusuke NIWA
 • Inggrama Aziz ANJANI
2012
 • Itsuo YOSHIDA
 • Yuki KINUTANI
 • Keita KINOSHITA
 • Mio SAKURAI
 • Yuri SHIBAHARA
 • Kazuhiro TAKEDA
 • Yusaku NAMBA
 • Kentaro FUJITA
 • Shintaro HORITA
 • Sakiko MATSUMOTO
 • Katsuya MURACHI
 • Kodai YAMANOE
 • Futa YOSHII
2011
 • Yoshiyuki KOHNO
 • Kentaro FUJITA
 • Itsuo YOSHIDA
 • Kensuke KASAHARA
 • Satoshi KOKUBO
 • Shunsuke KONISHI
 • Kohei SAKAMOTO
 • Masanobu FUKUTOMI
 • Shuhei MABUCHI
2010
 • Tsuyoshi MATSUOKA
 • Yoshiyuki KOHNO
 • Kentaro FUJITA
 • Itsuo YOSHIDA
 • Mayumi NISHINO
 • Hiroki HAYASHI
2009
 • Tsuyoshi MATSUOKA
 • Kazuya SUGIE
 • Yoshiyuki KOHNO
 • Kentaro FUJITA
2008
 • Yusuke OHTA
 • Daisuke KAJIKI
 • Tsuyoshi MATSUOKA
2006
 • Yosuke KINOSHITA
 • Kazuki HASHIMOTO
 • Hiroshi FUJIWARA
| about MotionLab |